אחריות ושירות

לקוחות יקרים,


אנו עומדים מאחורי המוצרים שלנו גם אחרי הרכישה. לכל בעיית שירות או תקלה יש לפנות אלנו באמצעות כל אמצעי ההתקשרות המפורטים בדף צור קשר. ​​​​​​​כתב אחריות

 
1.       מפעילי האתר (להלן "החברה") אחראית לכך שמכשירים שמספריהם הסידוריים מפורטים להלן והמפורטים בחשבונית קניה שמספרה מופיע בכתב אחריות זה, יהיו נקיים מפגמים בעבודה או בחומרי ייצור לתקופה של 3/6/12 חודשים (בהתאם לרשום בחשבונית הקנייה) מיום אספקת המכשירים ללקוח (להלן: "תקופת האחריות"), וזאת בכפוף לתנאי תעודת אחריות זו.
 
2.       תנאים כללים להחלת האחריות:- האחריות על פי תעודה זו מותנית בכך:
2.1    שהחברה קבלה את מלוא התמורה המגיעה לה בעבור המכשירים ו/או הציוד ו/או השירות בגינם נדרש תיקון ו/או החלפה.
2.2    שהמכשירים יובאו ושווקו בישראל על יד החברה ושנמכרו ללקוח הסופי על ידי משווק מורשה של החברה ושלא הוסרו ו/או שונו סמני הזיהוי, ומספריהם הסידוריים ו/או סימון היבואן מהמכשירים.
2.3    שתעודה זו נתקבלה במשרדי החברה תוך 7 ימים מיום מסירת המכשירים ללקוח ושהלקוח הציג את חשבונית הקנייה.
 
3.       האחריות על פי תעודה זו כוללת:
3.1    תיקון או החלפה, על פי שיקול דעתה הבלעדי  של החברה, של המכשיר ו/או של חלקיו שאינם פועלים כראוי עקב פגמים הנובעים מעבודת הייצור או מחומרים לקויים ששמשו ביצור המכשירים.
3.2    אספקה של כל החלפים שידרשו לצורך ביצוע התיקונים או ההחלפה כאמור לעיל. החלפים שיוחלפו במכשירים יהיו רכושה של החברה.
3.3    היה והתיקון צריך להתבצע במעבדות היצרן בחו"ל יידע הלקוח שהתיקון עשוי לארוך כ-30 ימי עבודה. במקרה זה לא תהיה החברה מחויבת ליתן מכשיר חליפי.
3.4    תיקון ו/או החלפה שיבוצעו על פי כתב אחריות זה יתקיימו במעבדת החברה בלבד. עלות הובלת המכשירים אל המעבדה וממנה אינם כלולים במסגרת האחריות, למעט משלוח של מוצר לא תקין ממעבדות החברה למעבדות היצרן בחו"ל, במידה והתיקון הינו במסגרת האחריות.
3.5    מדיניות ההחלפה/תיקון למסך LCD הינו לפחות 3 פיקסלים שרופים בריכוז מקומי ואו 5 פיקסלים במקומות שונים על המסך.
3.6    אין האחריות כוללת עניינים שלא פורטו במפורש בתעודה זו. 
3.7  במכשירים אשר תומכים בצפייה מרחוק בעזרת אפלקצייה יעודית האחריות לתקינות האפלקציה ואפשרות לצפייה מרחוק היא שנה אחת בלבד מתאריך קניית המכשיר  (במידה והאפליקציה לא תעבוד המכשיר ימשיך לעבוד אך ללא אפשרות צפייה מרחוק)

 
4.       האחריות לא תחול במקרים שהפגם או הקלקול במכשירים נובעים מאחד מהגורמים הבאים (במקרה זה תקבע עלות תיקון על ידי החברה):
4.1    תפעול ו/או טיפול ו/או שימוש כלשהו במכשירים שלא על פי הוראות היצרן ו/או החברה.
4.2    הפעלת הציוד בתנאי סביבה שאינם על פי הוראות היצרן ו/או החברה.
4.3    פגמים הנובעים מגורמים חיצוניים למכשירים ו/או לציוד או מחיבור המכשיר ו/או הציוד לגורמים שלא אושרו לכך בכתב על ידי החברה.
4.4    נזק למכשירים ו/או לאביזרים כתוצאה מגורם חיצוני לרבות תאונה, נפילה, נזילת סוללות, חימום, קירור, שריפה, הצפה, חול, פגיעת ברק, תקלות ברשת החשמל, נזקי טבע, הזנחה, הובלה וכו'.
4.5    בכל מקרה בו האחריות אינה חלה ע"פ כתב אחריות זה, יישא הלקוח בכל הוצאות תיקון ו/או החלפת המכשירים, כולל הוצאות משלוח לחו"ל אם יהיו.
 
5.        מקרים בהם תבוטל האחריות- כתב אחריות זה יבוטל לאלתר:
5.1    במידה ומדבקת האחריות, אם הייתה, הוסרה ו/או אם לא ניתן לזהות את המכשיר על פי מספרו הסידורי המקורי.
5.2    במידה והלקוח יפתח או ינסה לפתוח את ברגי גוף המכשיר או אם הוסרה מדבקת האחריות.
5.3    אם לא הציג הלקוח חשבונית רכישה 
 
6.       מקרים כללים עליהם אינה חלה האחריות:
6.1    האחריות אינה כוללת אביזרים נלווים למוצר כגון : מטען, ספק כוח, סוללות, כבלים, אוזניות, רמקולים, ומיקרופונים.
6.2    האחריות אינה חלה על כבלים ו/או חיבורים ו/או מחברים ו/או חלקי פלסטיק ו/או חלקי גומי ו/או חלקי זכוכית ו/או ציפוי ו/או צבע של המכשירים ו/או הציוד הנלווה.
 
7.       במקרה של העברת המכשירים ו/או הציוד הנלווה לצד שלישי יש לקבל את הסכמת החברה בכתב להעברת האחריות, ללא אישור כאמור תבוטל האחריות.
 
8.    על פי תקנון האתר מוסכם כי אחריות החברה והתחייבותה מוגבלת בכל מקרה לתיקון ו/או החלפת המכשירים על פי המפורט בכתב אחריות זה. בשום מקרה, לא תהא החברה חייבת בפיצוי על נזקים לגוף, נזקים לרכוש, הפסדים, מניעת רווחים, מניעת שימוש או כל נזק אחר שיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש במכשירים ו/או מתקלות במכשירים והציוד הנלווה
 
9.       אין האחריות חלה על מידע שנשמר על הדיסק הקשיח או זיכרון פלאש של המכשיר. באחריות הלקוח לבצע גיבוי למידע השמור במכשיר

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק