תקנון האתר


כללי

1. החנות הנה אתר אינטרנט המאפשר לרכוש דרכו מוצרים (להלן: "האתר")

2. כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או מי ממנהליהם ו/או מי מעובדיהם, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של האתר או בעלי האתר על פי תקנון זה.

3.תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

4.בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי בעלי האתר בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה.

5.אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי בעלי האתר מעת לעת על פי שיקול דעתם הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את בעלי האתר.

6.מחירי המוצרים הינם המחירים המופיעים באתר והם יכללו מס ערך מוסף (מע"מ) וכל מס אחר שיחול על הלקוח על פי כל דין במועד הוצאת החשבון.


ביצוע רכישות באתר

7. בעת מילוי פרטי ההזמנה, יתבקש הלקוח לציין את פרטיו, המען לאספקת המוצרים וכן את שיטת האספקה המתאימה לו.

8. בעלי האתר יעשו כמייטב יכולתם לספק את המוצר מהר ככל הניתן אך לא מתחייבים למועד אספקה או לא אחראים על תקלות באספקה מכל סיבה או גורם שהו.

9.בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או שלא ליתן לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.


התשלום

10. מוצהר ומודגש בזאת כי התשלום ברכישות באתר נעשה באמצעות חשבון PAYPAL  או כרטיס אשראי או ביט. בכל מקרה של ביטול הזמנה, או אי אספקת המוצרים או חלקם, או החזרת המוצרים על ידי הלקוח, יפעלו בעלי האתר מול חברת הסליקה למניעת חיוב הלקוח במידת האפשר, או לזיכויו במועד המוקדם ביותר שניתן.

דמי משלוח

11. דמי המשלוח יתווספו למחיר הכולל של ההזמנה. עלות המשלוח תחושב בגכלת הקניות לפי העניין ותוצג ללקוח טרם ביצוע ההזמנה.


אספקה

12. בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח בשיטת ההזמנה על פי האפשרויות שיוצעו לו בעגלת הקניות

13. אספקה רגילה מתבצעת תוך כ- 10 ימי עבודה מרגע אישור כרטיס האשראי. במקרים מיוחדים ניתן להזמין אספקה דחופה תוך 48 שעות ממועד אישור ההזמנה בתוספת תשלום. במקרה של אספקה דחופה יתאם הלקוח עם מפעילי האתר טלפונית ויקבל את המידע לגבי תוספת התשלום הדרושה.

14. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחוייב הלקוח בדמי משלוח נוספים. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.


החזרת מוצרים

15. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שרות לקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שרות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין. מוצרים אשר אינם פסידים ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש על פי הוראות חוק הגנת הצרכן.


ביטול / שינוי הזמנה

16. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר 48 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שרות הלקוחות הטלפוני. בעלי האתר יהיו רשאים לבטל הזמנה ובלבד שימסרו על כך ללקוח הודעה לפני מועד האספקה. במידה והלקוח מבטל את ההזמנה לאחר שזו כבר נשלחה אליו יהיה חייב להחזיר את הסחורה תוך 14 ימים מיום קבלת המשלוח על מנת לקבל זיכוי בניכוי דמי המשלוח.

17.בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם טובין פסידים באמצעות פנייה למוקד שרות הלקוחות הטלפוני וזאת עד ארבעה עשר ימים מיום אספקת המוצר.

18.יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986.


גבול אחריות

19.הלקוח ישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לבעלי האתר ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

20. הלקוח פוטר את בעלי האתר מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. בעלי האתר לא יהיו אחראים, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתם, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.בעלי האתר לא יהיו אחראים, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.בעלי האתר לא יהיו אחראים לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לבעלי האתר, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא יישאו בעלי האתר בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.


החוק והתניית שיפוט

21. על ההתקשרות בין הלקוח לבין בעלי האתר במסגרת האתר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט בכל סכסוך שינבע מפעולות הלקוח באתר תהייה לבית המשפט בתל אביב -יפו בלבד.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

22. הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר,היישום, הקובץ הגרפי, הטקסט, התמונות, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות מלאה ובלעדית של בעלי האתר, לפי העניין.


אין להעתיק, לשכפל, להפיץ ו/או להציג חומר כמפורט לעיל, טקסט או תמונות המופיעים באתר אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מבעלי הזכויות הנ"ל

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק